نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم مرتع دانشگاه شهر کرد

2 دانشجوی دکتری علوم و تکنولوژی بذر