افتخارآفرینی نشریه جوانه در جشنواره حرکت دانشگاه تهران

نشریه دانشجویی جوانه توانست در جشنواره حرکت دانشگاه تهران افتخارآفرینی کند.

نتایج مرحله درون دانشگاهی جشنواره حرکت دانشگاه تهران اعلام شد و نشریه علمی تخصصی جوانه توانست عنوان نشریه شایسته تقدیر را کسب کرد. همچنین انجمن علمی دانشجویی زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران توانست مقام انجمن برگزیده را کسب کند.