شماره‌های پیشین نشریه

 

شماره جاری: دوره 15، شماره 3، زمستان 1398 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن علمی دانشجویی زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

مدیر مسئول سردبیر مدیر تحریریه کارشناس نشریه اعضای هیات تحریریه