باسمه تعالی

نشریه علمی دانشجویی جوانه به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، به مدت ۱۶ سال است که در فضای علمی دانشجویی کشور فعالیت می‌کند. این نشریه دانشجویی، در بهار ۱۳۹۹ امتیاز حرفه‌ای را از کمیته اعطای امتیاز حرفه‌ای معاونت پژوهشی دانشگاه تهران به نشریات دانشجویی، کسب کرد. بر اساس این امتیاز مقالات منتشر شده در شماره‌های آینده، جاری و پیشین این نشریه علمی دانشجویی امتیاز علمی با ضریب ۱ را برای نویسنده اثر به همراه دارد.

برای ارسال مقاله به نشریه می‌توانید توضیحات صفحه‌ی فراخوان نشریه و همچنین صفحه‌ی راهنمای نویسندگان را دنبال کنید.

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز:
انجمن علمی دانشجویی زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

مدیر مسئول:
  لیلا سلیمان پور

سردبیر:
  ثریا نوید

مدیر تحریریه:
  فاطمه قبادی

مشاور:
  دکتر محمدرضا بی همتا

اعضای هیات تحریریه:
  سحر افضلی   اشکان جلیلیان   مهدی غفاری

مدیر وب سایت:
  علیرضا صبا


دوره 15 (1398)

نسخه کامل نشریه

شناسنامه علمی شماره

سخن سردبیر

مقاله علمی

معرفی و آموزش نرم افزار

مقاله علمی

معرفی

مقاله علمی

معرفی کتاب

معرفی

اخبار و جدیدترین ها