باسمه تعالی

نشریه علمی دانشجویی جوانه به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی زراعت و اصلاح نباتات دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، به مدت ۱۷ سال است که در فضای علمی دانشجویی کشور فعالیت می‌کند. این نشریه دانشجویی، در بهار ۱۳۹۹ امتیاز حرفه‌ای را از کمیته اعطای امتیاز حرفه‌ای معاونت پژوهشی دانشگاه تهران به نشریات دانشجویی، کسب کرد. بر اساس این امتیاز مقالات منتشر شده در شماره‌های آینده، جاری و پیشین این نشریه علمی دانشجویی امتیاز علمی با ضریب ۱ را برای نویسنده اثر به همراه دارد.

برای ارسال مقاله به نشریه می‌توانید توضیحات صفحه‌ی فراخوان نشریه و همچنین صفحه‌ی راهنمای نویسندگان را دنبال کنید.

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز:
انجمن علمی دانشجویی زراعت و اصلاح نباتات دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

مدیر مسئول:
فاطمه قبادی

سردبیر:
مهدی غفاری

دبیر انجمن:
اشکان جلیلیان

مشاور:
دکتر مصطفی اویسی دکتر محمدرضا بی همتا

ویراستار:
فرناز قدرتی

مدیر وب سایت:
علیرضا صبا


دوره انتشار: فصلنامه

دوره 16 (1399)
دوره 15 (1398)

نسخه کامل نشریه

شناسنامه علمی شماره

سخن مدیرمسئول

مقاله علمی

گفت و گو

معرفی دانشگاه‌های جهان

معرفی کتاب

کلید شناسایی گیاه