شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1398 تابستان 1398، صفحه 1-64

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن علمی دانشجویی زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

مدیر مسئول سردبیر مدیر تحریریه کارشناس نشریه اعضای هیات تحریریه