نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 پژوهشگر فناوری سلامت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران، تهران

2 کارشناس ارشد عمران محیط زیست، دانشگاه محیط زیست کرج، ایران

3 استادیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه محیط زیست کرج، ایران