باسمه تعالی

نشریه علمی – ترویجی جوانه به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران آماده پذیرش مقالات علمی، ترویجی و مروری در زمینه های مرتبط با زراعت، اصلاح نباتات، بیوتکنولوژی، تکنولوژی بذر و علوم علفهای هرز است.

نویسندگان محترم ،رعایت دقیق راهنمای فایل زیر در تدوین مقاله به عنوان یکی از شرایط قرارگیری آن در فرآیند داوری محسوب می شود. جهت دانلود کلیک کنید.