باسمه تعالی

نشریه علمی دانشجویی جوانه به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، به مدت ۱۶ سال است که در فضای علمی دانشجویی کشور فعالیت می‌کند. این نشریه دانشجویی، در بهار ۱۳۹۹ امتیاز حرفه‌ای را از کمیته اعطای امتیاز حرفه‌ای معاونت پژوهشی دانشگاه تهران به نشریات دانشجویی، کسب کرد. بر اساس این امتیاز مقالات منتشر شده در شماره‌های آینده، جاری و پیشین این نشریه علمی دانشجویی امتیاز علمی با ضریب ۱ را برای نویسنده اثر به همراه دارد.