مدیر مسئول


فاطمه قبادی دانشجوی دکتری تخصصی گروه زراعت واصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

اکولوژی گیاهان زراعی

 • fghobadiut.ac.ir
 • 09126109306

سردبیر


مهدی غفاری دانشجوی دکتری علوم علف هرز

علوم علف هرز

 • m.ghaffari1362gmail.com

دبیر انجمن


اشکان جلیلیان دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی

اکولوژی گیاهان زراعی

 • ashkanjalilianut.ac.ir
 • +989034308271

مشاور


دکتر مصطفی اویسی استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی

علوم علف های هرز

 • moveisiut.ac.ir

مشاور


دکتر محمدرضا بی همتا رئیس دانشکده علوم و مهندس کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران|عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نبانات پردیس|استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی زراعت و اصلاح نباتات

ژنتیک و اصلاح نباتات

اعضای هیات تحریریه


سحر افضلی دانشجوی دکتری تخصصی گروه زراعت واصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

اکولوژی گیاهان زراعی

 • afzali.1391yahoo.com
 • 0991 030 5112

ویراستار


فاطمه قبادی دانشجوی دکتری تخصصی گروه زراعت واصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

اکولوژی گیاهان زراعی

 • fghobadiut.ac.ir
 • 09126109306

اعضای هیات تحریریه پیشین


ناصر احمدی دانشجوی کارشناسی گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران|مدیر مسئول سابق نشریه

زراعت واصلاح نباتات

 • ahmadi.naserut.ac.ir
 • 09357806253

اعضای هیات تحریریه پیشین


لیلا سلیمان پور مدیر مسئول سابق نشریه| دانشجوی دکتری تخصصی گروه زراعت واصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

اکولوژی گیاهان زراعی

 • lsoleimanpourut.ac.ir
 • 09161596040

ویراستار


ثریا نوید سردبیر سابق نشریه| دانشجوی دکتری تخصصی گروه زراعت واصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

اکولوژی گیاهان زراعی

 • navid.sorayyaut.ac.ir
 • ۰۹۱۴۵۶۷۰۱۷۷

مدیر وب سایت


علیرضا صبا دانشجوی کارشناسی دانشگاه تهران

مهندسی ماشین های صنایع غذایی