نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیستماتیک گیاهی دانشکده علوم و فناوری زیستی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری علوم علف های هرز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران