نوع مقاله : معرفی و آموزش نرم افزار

نویسنده

دانشجوی دکتری رشته اکولوژی گیاهان زراعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران