نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته سیستماتیک اکولوژی گیاهی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری رشته علوم علف های هرز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران