نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی رشته ژنتیک و تولیدات گیاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران