نوع مقاله : معرفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهانی زراعی دانشگاه شهر کرد

2 استاد فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه شهر کرد

3 استاد مکانیک بیوسیستم، دانشگاه شهر کرد