نوع مقاله : معرفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان دانشگاه تهران