نوع مقاله : اخبار انجمن

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته اکولوژی گیاهان زراعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری رشته علوم علف‌های هرز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران