نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی گروه علوم باغبانی دانشگاه زنجان

2 دانشجوی دکتری گروه تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه زنجان