نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیماری شناسی و اکولوژی گیاهان زراعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 هیأت علمی رشته بیماری شناسی و اکولوژی گیاهان زراعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران